Regulamin konkursowy

Regulamin konkursów na Facebooku

Postanowienia ogólne:

 1. Organizatorem konkursu jest firma Wojciech Żarniewski z siedzibą w Brwinowie przy ul. Sochaczewskiej 4/19, 05-840, regon 360645465, NIP 966-159-06-87. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej polskiej.
 2. Celem konkursu jest promocja usług studia fotograficznego.
 3. Nagrody sponsoruje Petit Studio Photography/Wojciech Żarniewski.
 4. Czas trwania konkursu podany jest w opisie konkursu pod zdjęciem konkursowym na Facebooku.
 5. Konkurs prowadzony jest na podstawie regulaminu konkursów na Facebooku publikowanego na stronie firmowej petitstudio.pl

 

Zasady i przebieg konkursu:

 1. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne. W konkursie mogę brać udział jedynie osoby pełnoletnie mieszkające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i będące fanami strony Petit Studio Photography na Facebooku.
 2. W konkursie nie mogę brać udział członkowie rodziny organizatora.
 3. Jeden uczestnik konkursu może przesłać jedno zgłoszenie do konkursu.
 4. Aby wziąć udział w konkursie trzeba podać imię i wiek dziecka biorącego udział w konkursie oraz zgłosić się do organizatora po wylosowaniu nagrody.
 5. W konkursie mogę brać udział dzieci w wieku określonym w ogłoszeniu konkursowym na Facebooku.
 6. W konkursie wygrywa osoba wylosowana w losowaniu losowym, którego termin podawany jest w ogłoszeniu konkursowym na profilu Facebook. Nagranie z losowania będzie publikowane na stronie Facebook.
 7. Organizator skontaktuję się z wygraną osobą poprzez wiadomość prywatną na profilu Facebook do 7 dni po zakończeniu konkursu.
 8. Aby uzyskać nagrodę (sesję zdjęciową) należy umówić się z organizatorem na odbiór nagrody do końca terminu ważności nagrody. Organizator zaproponuje kilka terminów na odbiór nagrody do wyboru.
 9. Sesja zdjęciowa (nagroda w konkursie) odbywa się w studiu organizatora w Brwinowie. Organizator nie pokrywa kosztu dojazdu do studia.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami albo będzie opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia i ludzi zwierząt. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Użytkownika wymogów określonych w zdaniu poprzednim.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

Nagrody:

 1. Nagrodą w konkursie jest sesja zdjęciowa w ilości ujęć zgodnej z ilością ujęć podaną w ogłoszeniu konkursowym.
 2. Brak możliwości wymiany nagrody na wartość pieniężną.
 3. Brak możliwości przekazania nagrody dla innej osoby.
 4. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do dostarczenia danych teleadresowych w celach przekazania nagrody.

Reklamacje:

 1. Reklamacje konkursowe można zgłaszać do 2 tygodni od zakończenia konkursu.
 2. Reklamacje należy zgłaszać do Petit Studio Photography mailowo na adres kontakt@petitstudio.pl.
 3. W reklamacji należy podać powód i podstawę składania reklamacji.

Postanowienia końcowe:

 1. Wzięcie udziału w konkursie wiążę się z zapoznaniem i akceptacją poniższego regulaminu.
 2. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych Organizatora. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu w tym wykonania zobowiązań Organizatora wobec Uczestników. Informacje dotyczące Uczestników mogą być przekazane do Urzędu Skarbowego, kurierowi oraz innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania lub żądania usunięcia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu otrzymania nagrody w Konkursie.
 3. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane zostaną automatycznie wykluczone z udziału w Konkursie.
 4. W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.